Driftsmodell – 1.Langesund Sjø

1 Langesund Sjøspeidergruppe – den attraktive fritidsaktiviteten

I Grenlandsområdet er det flere fritidstilbud for barn og unge som har fokus på sjøvett, maritim kunnskap og friluftsliv. 1. Langesund Sjø er områdets eneste Sjøspeidergruppe, og skal være en organisasjon som dekker et bredt spekter av aktiviteter og tilbud. Vårt mål er at speidergruppa skal være «det attraktive valget» i fritidsaktiviteter for barn og unge mellom 9 og 18 år.

Dette dokumentet beskriver hvordan speidergruppa organiseres og driftes slik at vi kan levere et komplett fritidstilbud for barn og unge med fokus på utvikling gjennom opplevelser og erfaringer.

Forankring i Norges Speiderforbund – speiderprogrammet

Grunnlaget for aktiviteter i speidergruppa er gitt i retningslinjene fra Norges Speiderforbund. Speidergruppa skal følge «speidermetoden» som består av 8 elementer:

 • Forpliktelse gjennom lov og løfte
 • «Learning by doing»
 • Bruk av patruljesystemet
 • Friluftsliv
 • Samfunnsengasjement
 • Symbolikk, rammer og lek
 • Progresjon i aktiviteter og ferdigheter
 • Medbestemmelse og ansvar

De 8 elementene utgjør til sammen en helhet og skal være den naturlige måten å drive speiderarbeid og sørge for at barn og unge opplever utvikling gjennom opplevelser og aktiviteter.

1 Langesund Sjøspeidergruppe

 1. Langesund Sjøspeidergruppe skal tilby medlemmene et variert og innholdsrikt fritidstilbud med speiderprogrammet som ramme. I tillegg til innholdet i speiderprogrammet skal sjøspeidergruppa særlig fokusere på maritime aktiviteter og -kunnskap, sikkerhet på sjøen og gode opplevelser gjennom turer, samlinger og møter.

Organisering av speidergruppa

Speidergruppa organiseres etter retningslinjene fra Norges speiderforbund. Gruppetinget er 1. Langesund Sjøspeidergruppes øverste organ. Alle forhold som angår drift av gruppen behandles og besluttes i gruppetinget. Gruppetinget ledes av gruppeleder.

Gruppestyret

Gruppestyret ledes av gruppeleder og består av gruppeleder og ansvarlige ledere for de enkelte enhetene småspeider, tropp, roverlag og foreldrelag. Gruppestyret er gjensidig ansvarlig for driften av speidergruppa. Medlemmene i gruppestyret skal være registrert i Enhetsregistret.

Gruppestyret har møteplikt og stemmerett i gruppetinget. Ved likt stemmeantall har gruppeleder dobbeltstemme.

Ledergruppen

Ledergruppen består av ledere tilknyttet de enkelte enhetene, inklusive ledere/kontakter for foreldregruppens arbeidslag. Medlemmer i ledergruppen har møterett og stemmerett i gruppetinget.

Ungdomsgruppen

Ungdomsgruppen består av speidere fra og med ungdomsskole-alder (vandrere) og til og med aktive rovere. Ungdomsgruppen har møterett og uttalelsesrett i gruppetinget, men ikke stemmerett.

Barnegruppen

Barnegruppen består av de minste speiderne (småspeidere og stifinnere) i barneskole-alder. Barnegruppen har ikke møterett til gruppetinget.

Gruppeinndelingen benyttes ikke i daglig arbeide, men brukes for å skille mellom barn- og ungdomsgrupper der hvor dette er naturlig i programmet.

 

Enhetene

De enkelte enhetene er den daglige driften av speidergruppa. Hver enhet ledes av en ansvarlig enhetsleder;

 • Småspeiderleder
 • Troppsleder
 • Roverleder
 • Leder foreldrelag (tidligere kalt foreldreforening)

Innenfor hver enhet er det et antall ledere som bidrar til organisering og gjennomføring av enhetens aktiviteter.

Småspeider

Småspeidere (tidligere kalt Flokken eller Ulvunger) består av barn i alderen 9-11 år, barneskolens 3 og 4 klasse. Småspeidere organiseres som en enhetlig gruppe.

Gjennom arbeidet med småspeiderprogrammet skal den enkelte speider:

 • Få trening i å samarbeide og løse oppgaver sammen med andre
 • Utvikle ansvarsfølelse og lære å ta ansvar for seg selv
 • Utvikle nysgjerrighet og positiv holdning til læring
 • Bli kjent med og utvikle omsorg og ansvar for naturen
 • Bli kjent med og utvikle ansvar for nærmiljøet
 • Utvikle forståelse for sosiale normer, og for hva som er rett og galt
 • Utvikle sine motoriske ferdigheter, og spesielt finmotorikken

Enhet småspeidere kan bestå av inntil 16 barn. Vanlig inntak hvert år vil være inntil 8 barn, slik det hvert år vil være 8 som går videre til troppen etter småspeidertiden.

Avvik i antall og årssammensetning kan variere basert på antall barn som ønsker å være medlemmer.

Troppen

Troppen består av barn og unge i to aldersgrupper – stifinner og vandrere. Selv om stifinnere og vandrere er delt i to grupper avhengig av alder, vil de ha mye felles aktiviteter. Hensikten med delingen er å kunne gi forskjellig tilbud til barne- og ungdomstrinnet. De som går på ungdomstrinnet vil ha ønske om mer utfordrende aktiviteter og program enn de som går på barnetrinnet. For å søke å tilpasse aktivitetene til den enkelte deles troppen derfor i to grupper:

Stifinner

Stifinnere er speidere i 5. -7. klassetrinn. Ordet stifinner illustrerer at denne aldersgruppen begynner virkelig å følge speiderveien og tilegne seg kunnskaper og ferdigheter som er viktige for å klare seg som speider.

Mål med stifinnerarbeidet

Gjennom arbeidet med stifinnerprogrammet skal den enkelte speider:

 • Utvikle praktiske ferdigheter
 • Benytte egne ferdigheter, kunnskaper og kreativitet til å løse nye oppgaver
 • Prøve seg på ledelse
 • Få erfaring med et aktivt friluftsliv, og lære å verdsette det
 • Bli kjent med samfunnet, og bli bevisst på mulighetene til å påvirke det
 • Oppleve og bidra til samarbeid og vennskap i patruljen
 • Utvikle et sunt kroppsbilde
 • Utvikle sitt moralske kompass og evnen til å se utenfor seg selv
 • Få trening i planlegging og gjennomføring av en større arbeidsoppgave
 • Få trening i prosjektarbeid ved å gå hele veien fra idé til ferdig resultat

Stifinnere organiseres i patruljer. Stifinnere består av patruljer med 5-8 barn i hver patrulje. Antall patruljer tilpasses etter antall speidere fra år til år. Speidergruppa åpner for kjønnsblanding i patruljene, dette blir vurdert fra år til år for å finne den beste sammensetning av patruljer.

Stifinnerpatruljene har ikke egne patruljeførere eller -assistenter, men enhetsledere fordeler ansvarsoppgaver slik at alle får mulighet til å prøve seg som patruljeledere/ansvarlige.

Vandrer

Vandrere er speidere i 8. -10. klasse. Ordet vandrer refererer til at denne aldersgruppen er klar til å foreta en mer selvstendig vandring langs speiderveien, klar til å finne egne interesseområder og løsninger, utforske og ta initiativ til og ansvar for egen læring.

Gjennom arbeidet med vandrerprogrammet skal den enkelte speider:

 • Oppleve medbestemmelse og delta i demokratiske prosesser
 • Arbeide med egen motivasjon og utvikling
 • Få erfaring i ledelse og ta ansvar for seg selv og andre
 • Utforske nye aktiviteter og områder
 • Utforske nye aktivitetsområder og nye territorier
 • Få erfaring med et aktivt friluftsliv gjennom alle årstidene
 • Utvikle evnen til å orientere seg i samfunnet og opparbeide engasjement
 • Utvikle evnen til kritisk og selvstendig tenking
 • Utvikle egen identitet og et positivt selvbilde
 • Oppleve og bidra til samarbeid og vennskap i patruljen, troppen og speidergruppa
 • Utvikle respekt for andres livssyn og kultur
 • Utvikle eget livssyn
 • Få trening i prosjektledelse
 • Få trening i å arbeide selvstendig med en større oppgave
 • Få trening i å finne frem til relevant informasjon og å ta stilling til ulike alternativer
 • Få trening i å evaluere en arbeidsprosess, herunder egen og andres innsats, og vurdere måloppnåelsen

Vandrere organiseres i patruljer. Vandrer består av patruljer med 5-8 ungdommer i hver patrulje. Antall patruljer tilpasses etter antall speidere fra år til år. Speidergruppa åpner for kjønnsblanding i patruljene, dette blir vurdert fra år til år for å finne den beste sammensetning av patruljer.

Patruljefører og -assistent nomineres etter vurdering i enhetens ledergruppe, og besluttes i gruppeting.

Troppen bør ha et antall speidere (stifinnere og vandrere) på maksimalt til sammen ca 30 barn og ungdommer.

Rovere

Rovering handler om samarbeid, ansvar og egenutvikling, og roverprogrammet skal være en hjelp til å oppnå dette.

Hensikten med speiderprogrammet for rovere er å gi forslag til hva rovere kan gjøre, hvordan de kan gjøre det, og prøve å forklare de forskjellige måtene å drive roverarbeidet på.

Mål med arbeidet

Gjennom arbeidet med roverprogrammet skal roverne:

 • Utvikle forståelse for friluftslivets verdi for samfunnet.
 • Være i stand til å handle lokalt for å ta vare på miljøet.
 • Oppleve seg selv som en del av fellesskapet, og engasjere seg i samfunnet, lokalt, nasjonalt eller internasjonalt.
 • Utvikle forståelse for internasjonale spørsmål, og bidra til samarbeid og vennskap på tvers av landegrenser og kulturer.
 • Reflektere rundt og kunne gi uttrykk for eget livssyn og egne verdier og holdninger.
 • Oppføre seg hensynsfullt overfor andre, og respektere andres verdighet og verdier.
 • Kunne sette seg inn i andre menneskers livssituasjon, bakgrunn og synspunkter.
 • Vise samarbeidskompetanse, og kunne gi uttrykk for at man verdsetter andres bidrag og innsats.
 • Handle selvstendig og i tråd med egne overbevisninger, og forstå og ta konsekvensene av egne valg.
 • Utvikle forståelse for vennskapets betydning for egen livskvalitet.
 • Få trening i å skape ideer til egne prosjekter, og planlegge, gjennomføre og evaluere prosjektet.

Rovere organiserer seg selv under egen ledelse. De har normalt ikke noen voksne lederressurser med, annet enn ved behov for assistanse til større oppgaver eller større prosjekt.

Roverlaget har ingen begrensning i antallet medlemmer, og det stilles heller ikke krav til aktiv deltakelse.

Nye medlemmer

Speiderprogrammet legger opp til at man i utgangspunktet følger utviklingen gjennom hele løpet fra småspeiderstifinnervandrer – rover. I de tilfeller hvor det er ledige plasser i enhetene kan det åpnes for å ta inn medlemmer som ikke har gått gjennom småspeiderprogrammet direkte inn i aktuell gruppe i troppen eller roverlaget. Det blir gjort vurderinger i hvert enkelt tilfelle, og medlemskap tillates av enhetsleder med godkjenning i gruppeting.

Foreldrelaget

Foreldregruppen består av alle foreldre / foresatte til speiderne. Foreldregruppens hensikt er å være en støtte for lederne i speidergruppa.

Foreldregruppen er delt inn i 4 arbeidslag:

 • Nustad Gård
 • Kongshavn
 • Dugnad
 • Aktivitetsstøtte

Det nomineres en kontaktperson/leder for hver aktivitetsgruppe. I tillegg nomineres en av de aktive lederne i gruppa som kontakt mot foreldregruppen. Disse skal i fellesskap organisere og planlegge aktiviteter innenfor gruppen.

Arbeidslag Nustad Gård

Deltakere i denne gruppen forplikter seg til å delta på vedlikehold / oppussing og kontroll/behandling Nustad Gård (innvendig), samt materiellet som er lagret her.

Arbeidslag Kongshavn

Deltakere i gruppen forplikter seg til å delta på vedlikehold/oppussing av båtmateriellet og anlegget i Kongshavn.

Arbeidslag Inntektsbringende arbeid

Deltakere i gruppen forplikter seg til å delta i planlegging dugnader og annet inntektsbringende arbeid. Administrere lotterier, etc og følge opp utlysninger om tilskudd og støtte.

Arbeidslag Aktivitetesstøtte

Deltakere i denne gruppen forplikter seg til å delta på utvalgte speidermøter, turer og samlinger der hvor lederne i gruppa vil ha behov for assistanse.

Nærmere detaljer rundt ansvar og oppgaver i de enkelte arbeidslagene gis av leder for foreldrelaget.

Det forutsettes at alle foresatte bidrar inn mot foreldrelaget og arbeidsgruppene.

Organisering – møter

Alle møter og samlinger skal være planlagt. Det skal alltid være ansvarlige ledere tilstede på alle møter, turer eller samlinger, med mindre hensikten er at speiderne skal gjøre aktiviteten på egenhånd.

Alle møter og aktiviteter skal informeres om i god tid. Møteplaner skal utarbeides på halv- og helårsbasis med tydelig innhold i møter og mål for aktivitetene.

Småspeidere

Småspeidere har faste møter hver uke. I sommerhalvåret i Kongshavn, i vinterhalvåret på Nustad Gård. Årsprogrammet gir mer detaljer om innhold og aktiviteter.

Møtene ledes av småspeiderlederne.

Troppen (stifinnere og vandrere)

Stifinnere vil ha tilrettelagte møter som ledes / styres av ledere, mens vandrere i større grad gjennomfører møter på egen hånd.

Ved behov og anledning gjennomføres felles troppsmøte for stifinnere og vandrere. Enhetsleder tropp organiserer disse møtene.

Hensikt er å skille aktiviteter slik at det ikke blir veldig mange samtidig på Nustad Gård i vinterhalvåret.

Seilmøter gjennomføres felles i sommerhalvåret mellom stifinnere og vandrer. Det skal alltid være voksne ledere tilgjengelig for å være med i båtene.

Roverlaget

Roverlaget organiserer selv sine aktiviteter og etterspør nødvendig støtte fra resten av gruppa. Roverlaget skal også være en ressurs for troppen / flokken og kan delta som hjelpeledere eller troppsassistenter ved samlinger, møter osv.

Foreldrelaget:

Det gjennomføres et foreldremøte hvert semester. Leder foreldregruppe i samarbeid med gruppeleder er ansvarlig for å kalle inn og organisere møter. Ledere i gruppa deltar i foreldremøtet.

Komiteer og prosjekter

Programkomite

Programkomiteen består av ledere som har til oppgave å sette opp års- og halvårsplaner for aktiviteter i møtene. Møteplan for hver sesong skal publiseres i god tid før oppstart av aktiviteter.

I halvårsplanene skal det klart fremgå når og hvor møter skal avholdes, og hvilket utstyr/klær og eventuell mat som må medbringes.

Års- og halvårsplaner publiseres på nettløsningen Spond, og på speidergruppas internettsider www.1langesundsjo.no / www.pontos.no

Andre komiteer

I de tilfeller hvor det er nødvendig å opprette komiteer eller prosjekter som ikke faller inn under noen av foreldregruppens arbeidslag, besluttes dette i gruppeting.

Kommunikasjon

Hjemmesidene www.1langesundsjo.no og www.pontos.no benyttes til generell informasjon om speidergruppa og oppdateres sporadisk.

Speidergruppa bruker ikke facebook som informasjonskanal.

Speidergruppa benytter SPOND som primærkanal for kommunikasjon angående møter, aktiviteter og liknende. Det er hver enkelt møte/aktivitetsansvarlig sitt ansvar å påse at informasjon i spond til enhver tid er oppdatert. Spondgruppen «1.Langesund Sjø» benyttes av alle medlemmer og foreldre / foresatte i gruppa.

Spond benyttes også som reservasjonssystem for båtene slik at alle ledere og skippere har mulighet til å reservere båter for patruljeturer eller lån. Gruppen «1.Langesund Sjø – ledere og skippere» benyttes til dette. Alle som har skipperklarering på et eller flere fartøy registreres her.

Ledergruppa i 1. Langesund Sjø har i tillegg tilgang til felles SMS system gjennom appen «Supertext». Systemet kan benyttes til å sende raske tekstmeldinger til hele ledergruppen.

Båtbruk i speidergruppa

Et av prinsippene for god progresjon i trening i sjømannsskap og sjøvett er å tilpasse bruk av båtene til nivået de enkelte medlemmene er på.

 • Småspeidere benytter Walker Bay- joller som treningsfartøy
 • Stifinnere benytter Askeladdenbåtene som sine treningsbåter
 • Vandrere benytter Kaldor/maxibåter som sine treningsfartøy.
 • Rovere benytter Pontos / skøyter / større fartøy som treningsfartøy.

Møter, turer og samlinger planlegges utfra denne fordelingen.

Sertifikat- og kompetansekrav til skipsførere som båtførerprøven og kompetansekrav gitt gjennom nettverk for sjøspeiding skal overholdes. Det skal være utsjekk på aktuell båttype før det gis tillatelse til å ta båten ut som skipper/fartøysjef.

Offentlige sertifikatkrav som for eksempel VHF/SRC skal etterfølges når radiostasjon er montert.

For armadaseilaser / tokt kreves ekstra krav/kompetanse til toktleder/armadasjef. Detaljer om dette er angitt i retningslinjer fra nettverk for sjøspeiding.

Under turer/samlinger eller liknende bør det tilstrebes å følge en slik fordeling slik at det skal være attraktivt å lære seg å bruke en båt.

Endring av retningslinjene

Endring av retningslinjene gitt i dette dokumentet gjøres av gruppeting.